SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

VIZIJA 

Prasmės, atradimų, mokymosi ir gyvenimo sėkmės, gerų permainų vaikų gyvenime ir veikloje siekianti, bendruomenės susitarimais, rūpestingais tarpusavio santykiais savo veiklą grindžianti mokykla.

MISIJA

Padėti bendrojo ugdymo mokyklose nepritapusiems mokiniams atstatyti mokymosi ir gyvenimo motyvaciją, saugiai ir sėkmingai mokytis, sveikai gyventi ir ilsėtis, doroviškai tobulėti, įgyti pagrindinį išsilavinimą, išsiugdyti bendrąsias esmines, dalykines, praktines, socialines kompetencijas būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui, padėti mokiniams tapti atsakingais Lietuvos Respublikos piliečiais. Populiarinti jaunimo mokyklą, jos veiklą ir kultūrą.

VERTYBĖS

Humaniškumas: rūpestingais tarpusavio santykiais sukurta bendravimo kultūra, tolerantiškas požiūris į kiekvieną žmogų, supančią aplinką;

Sveikata: kasdienių įpročių visuma, padedanti saugoti, palaikyti, tausoti ir stiprinti sveikatą, atsisakyti žalingų įpročių;

Kūrybiškumas: inovatyvių, pažangių, mokiniams patrauklių ugdymo (-si) būdų ir metodų paieškos, padedančios mokiniams socialiai, dvasiškai, fiziškai sutvirtėti, siekti sėkmingo gyvenimo, ugdymosi pažangos;

Mokymosi ir gyvenimo motyvacija: pedagoginių, psichologinių, socialinių priemonių visuma, padedanti mokiniams teigiamai elgtis, sėkmingai gyventi, mokytis ir ilsėtis, spręsti problemas, tapti gabiais, stipraus charakterio, rūpestingais žmonėmis, kurie sugebėtų drąsiai pasitikti ateitį – siekti tolesnio mokymosi ar profesinės karjeros kelio;

Tarnystė: mokyklos bendruomenės narių įsitraukimas į prasmingas, naudingas, šiltus santykius, bendradarbiavimo gebėjimus, tarpusavio pagalbą puoselėjančias, naudingas, socialines pilietines veiklas;

Savigarba ir teisingumas: asmeninė, sąmoninga mokinių, kitų mokyklos bendruomenės narių atsakomybė už savo veiksmus, įsipareigojimų laikymasis;

Partnerystė: mokinių, mokytojų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas sprendžiant mokinių ugdymo (-si), socialines, psichologines, emocines ir kt. problemas.