SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mokinių elgesio ir darbo pamokose vertinimas

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas vis dar kelia daug diskusijų, ypač tuomet, kai mokinio akademiniai pasiekimai vertinami kartu įtraukiant ir jo elgesio, pasiruošimo pamokoms, kitų veiksmų (ypač nepageidaujamų) vertinimą.

Siekdami spręsti šias problemas, mūsų mokyklos mokytojai sukūrė ir į ugdymosi procesą sėkmingai integravo specialią mokinių elgesio ir darbo pamokose fiksavimo formą. Mokytojams ši priemonė padeda objektyviau vertinti mokinio akademinius pasiekimus, mokyklos vadovams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) – informatyvi priemonė, leidžianti stebėti mokinio pažangą, kylančius sunkumus ugdymosi procese, numatyti pagalbos priemones jiems spręsti, mokiniams – puikus įrankis, padedantis įsivertinti savo darbo efektyvumą, pastangas mokantis ir siekiant išsikeltų ugdymosi tikslų.

Mokinių elgesio ir darbo pamokose vertinimas (forma)