SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Vyriausybės nutarimai

Nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

Geros mokyklos koncepcija

Jaunimo mokyklų koncepcija

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas aprašas

Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašas

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas