SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Savivalda

MOKYKLOS TARYBA 

Aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus svarbiausių mokyklos uždavinių sprendimui. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas 1-ajame tarybos posėdyje.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo, pamokų lankomumo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimus.

 

MOKINIŲ TARYBA

Nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, ginanti mokinių teises ir interesus, teikianti siūlymus mokyklos tarybai, mokyklos administracijai įvairiais mokyklos bendruomenės narių bendrabūvio, mikroklimato gerinimo, patyčių prevencijos, popamokinio užimtumo klausimais.

 

METODINĖ TARYBA

Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, skatinanti mokytojų kūrybiškumą, gebėjimą nuolat tobulinti ugdymo procesą, turinį, darbo metodus. Metodinę tarybą sudaro: tarybos koordinatorius, metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių pirmininkai.