SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Laisvos darbo vietos

 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS (0,13 pareigybės) 

Darbo pobūdis:

vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

Pagrindinės funkcijos:

 •  tvarkyti duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
 •  teikti ugdymo įstaigai ir maitinimo paslaugų teikėjams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 •  teikti sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus;
 • teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
 • tikrinti vaikų / mokinių asmens higieną ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
 •  prižiūrėti vaikų maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir konsultuoti ugdymo įstaigos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.

Reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

Darbo vieta:   

Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla
Kauno g. 43, LT- 03203 Vilnius
Telefonas (8 5) 276 7430
el. paštas rastine@gijos.vilnius.lm.lt

Darbo laikas: 

darbo valandų skaičius priklauso nuo darbo krūvio, skirto ugdymo įstaigai. Dirbama pagal suderintą individualų darbo grafiką.

Siūlome:

 • lankstų darbo grafiką bei galimybę dirbti keliose ugdymo įstaigose;
 • dinamišką ir interaktyvų darbo pobūdį;
 • galimybę dalyvauti mokymuose.

 

LOGOPEDAS (0,75 pareigybės) 

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • būti įgijus logopedo kvalifikaciją;
 • gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos, kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • išmanyti mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • gebėti konstruktyviai spręsti problemas susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais);
 • mokėti naudotis ir taikyti informacines ir komunikacines technologijas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
   1.  Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
   2.  Gyvenimo aprašymas (CV).
   3.  Motyvacinis  laiškas.   

Pretendentai, ketinantys dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu: rastine@gijos.vilnius.lm.lt  su nuoroda  Logopedas

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pokalbio metu prašome pateikti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – mokamas pagal pastoviosios dalies koeficientą nuo 5,89 iki 8,28 (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo). Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu  Nr. XIII-198.

Adresas:  Vilniaus „Gijos“ jaunimo  mokykla, Kauno g. 43, LT-03203 Vilnius

Kontaktinė informacija: Vilniaus „Gijos“ jaunimo  mokyklos direktorė Juzė Drobnienė

tel. (8 5) 276 7430

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS (1 pareigybė) 

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • būti įgijus specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 • išmanyti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • mokėti naudotis ir taikyti informacines ir komunikacines technologijas.

Dokumentai,  kurie turi būti pateikti:
   1.  Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
   2.  Gyvenimo aprašymas (CV).
   3.  Motyvacinis  laiškas.

Pretendentai, ketinantys dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu: rastine@gijos.vilnius.lm.lt  su nuoroda Specialusis pedagogas

Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pokalbio metu prašome pateikti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – mokamas pagal pastoviosios dalies koeficientą nuo 5,38 iki 8,28 (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo). Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu  Nr. XIII-198.

Adresas:  Vilniaus „Gijos“ jaunimo  mokykla, Kauno g. 43, LT-03203 Vilnius

Kontaktinė informacija: Vilniaus „Gijos“ jaunimo  mokyklos direktorė Juzė Drobnienė

tel. (8 5) 276 7430