SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLŲ ORGANIZUOJAMOSE VASAROS POILSIO STOVYKLOSE

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose. 

Plačiau susipažinti su informacija čia 

Prašymą-paraišką Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui galima teikti šiais būdais:

Mokinio (tėvai (globėjai) prašymą-paraišką (SP-11 forma) gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu (adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius)  arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą). Prašymo-paraiškos formą galima rasti  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas.

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KARANTINO METU

2021 m. balandžio mėn. Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykloje nemokamas maitinimas skirtas  21 mokiniui. Iš jų 18 mokinių skirti pietūs (už 1,81 euro),  3 mokiniams skirti pietūs (už 1,81 euro) ir pusryčiai (už 0,97 euro).

  • 2021 m. balandžio mėnesį vienam mokiniui už 17 maitinimo dienų sauso davinio suma  – 30,77 eur.,  vienam mokiniui su pietumis ir pusryčiais bendra suma – 47,26 eur.

NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO PVM SĄSKAITA FAKTŪRA (2021-04-28)

 

2021 m. gegužės mėn. Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykloje nemokamas maitinimas skirtas  21 mokiniui. Iš jų 18 mokinių skirti pietūs (už 1,81 euro),  3 mokiniams skirti pietūs (už 1,81 euro) ir pusryčiai (už 0,97 euro).

  • 2021 m. gegužės mėnesį vienam mokiniui  už 21 maitinimo dieną sauso davinio suma – 38,01 eur., vienam mokiniui su pietumis ir pusryčiais bendra suma – 58,38 eur.

NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO PVM SĄSKAITA FAKTŪRA (2021-05-27)

 

2021 m. birželio mėn. mokykloje nemokamas maitinimas skirtas 20 mokinių, iš jų 17 mokinių skirti pietūs (už 1,81 eur.), 3 mokiniams  skirti  pietūs (už 1,81 eur.) ir pusryčiai (už 0,97 eur.). 

  • 2021 m. birželio mėnesį vienam mokiniui už 17 matinimo dienų sauso davinio suma – 30,77 eur., vieno mokinio su pietumis ir pusryčiais bendra suma – 47, 26 eur.

MOKINIŲ NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO PVM SĄSKAITA FAKTŪRA (2021-06-21)

 

MOKINIŲ MAITINIMĄ ORGANIZUOJA MB „SKANUKAS“

Mokinių maitinimo organizavimo sutartis

Valgiaraštis

KITI TEISĖS AKTAI 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje nuo 2020-09-01

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl nemokamo maitinimo produktų kainos

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo